Algemene voorwaarden

Bambeme B.V
Heimolen 76a
4625DD Bergen op Zoom
Nederland

T 0031-164211878
(10.00 – 17.00 uur)
info@bambeme.com

KVK. 63786702
BTW NL 855.401.473.B.01

Artikel 1 - Definities

 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bambeme BV gesloten overeenkomsten (hierna: “Opdrachtnemer”), en op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en (zoals hieronder gespecificeerd), op grond waarvan de Opdrachtnemer een of meer producten levert voor de klant en / of bepaalde taken en / of diensten voor de klant uitvoert.
 2. de Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een (Remote) Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk een Overeenkomst wenst te sluiten met de Opdrachtnemer.
 3. items: alle soorten producten / items die door de contractant worden verkocht of geleverd en die het voorwerp kunnen uitmaken van een overeenkomst, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van de contractant.
 4. overeenkomst: elke regeling tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer om een of meer zaken te leveren en / of een of meer opdrachten voor de opdrachtgever uit te voeren.
 5. overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de Contractant en de Klant gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Artikelen, waarvoor een of meer soorten remote communicatie technologie uitsluitend of in combinatie met andere soorten communicatie gedurende het hele proces worden gebruikt tot de Overeenkomst op afstand is gesloten.
 6. herroepingsrecht: de optie van de klant om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te beëindigen.
 7. afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de Klant het Herroepingsrecht kan uitoefenen met betrekking tot de Overeenkomst op afstand.
 8. standaardformulier voor het verlaten van de overeenkomst op afstand: het standaardformulier voor herroeping zoals gespecificeerd op de website van de contractant.
 9. afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht voor zover ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Contractant en de Klant en zijn alleen van toepassing op de betreffende (Remote) Overeenkomst. Alle door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden worden door de opdrachtnemer niet aanvaard, met uitzondering van zijn afzonderlijke, schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. de ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. de ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. de consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. de genoemde bedenktijd onder lid 4.1 gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. artikelen vervaardigd volgens de specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze, beslissing of specificaties van de klant, of die duidelijk zijn bedoeld voor een specifieke persoon (van persoonlijke aard) en artikelen die niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard zijn uitgesloten van het herroepingsrechtd

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. de consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.1

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. de consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. de consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tenzij anders overeengekomen.
 6. de ondernemer vergoedt alle reeds door de opdrachtgever gedane betalingen, inclusief eventuele bezorgkosten, maar exclusief de directe kosten van het onverwijld retourneren van het artikel zoals bedoeld in artikel 6.5, maar ten minste binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de klant kennis geeft van de intrekking. Tenzij de contractant aanbiedt het item af te halen, kan de contractant de terugbetaling uitstellen totdat de contractant het item heeft ontvangen of de klant heeft aangetoond dat de klant het item heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerst gebeurtd

Artikel 7 - Prijzen

 1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. de kosten van koeriersdiensten of de kosten van speciaal transport, met name extra inklaringskosten, invoerrechten en / of verpakkingskosten die afwijken van de gebruikelijke verpakking zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btwd

Artikel 8 - Levertijd en levering

 1. onder levertijd wordt verstaan ​​de in de (externe) overeenkomst genoemde periode waarin de zaken voor de klant beschikbaar moeten zijn.
 2. onder de leverdatum wordt verstaan ​​de datum vermeld in de (externe) overeenkomst waarop de zaken worden afgeleverd.
 3. de opgegeven levertijden en leverdata zijn altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Die levertijden en leverdata zijn indicaties en zijn nooit harde deadlines.
 4. indien de opdrachtnemer niet binnen de levertijd levert, is de opdrachtnemer in verzuim indien de opdrachtnemer door de opdrachtgever in gebreke wordt gesteld door middel van een waarschuwing, waarin de opdrachtnemer een termijn van veertien (14) dagen krijgt voor de levering en voldoet niet aan de verplichtingen binnen die termijn. Indien de opdrachtnemer in verzuim is, heeft de opdrachtgever het recht om de (externe) overeenkomst te ontbinden.
 5. de opdrachtnemer in verzuim is zonder ingebrekestelling indien:
  De aannemer heeft geweigerd het artikel te leveren;
  b.Levering binnen de afgesproken levertijd is essentieel, rekening houdend met alle omstandigheden rondom de totstandkoming van de overeenkomst;
  c. Opdrachtgever heeft opdrachtnemer vóór het sluiten van de (remote) overeenkomst laten weten dat levering vóór of op een bepaalde datum essentieel was.
 6. Bij ontbinding van de overeenkomst wegens het niet nakomen van het contract bedoeld in artikel 8.4, zal opdrachtnemer aan opdrachtgever alle betalingen terugbetalen die opdrachtnemer van opdrachtgever heeft ontvangen.
 7. een afgesproken levertijd en leverdatum gaan pas in zodra de opdrachtnemer over alle benodigde informatie en de betaling beschikt, indien en voor zover deze gelijktijdig met de totstandkoming van de overeenkomst dient te worden gedaan, is voltooid of de gevraagde zekerheid of voorschot is verstrekt.
 8. opdrachtnemer is verplicht de opgegeven levertijd en opleveringsdatum zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet redelijkerwijs niet nakomen daarvan.
 9. een vertraagde levering, indien deze zich binnen redelijke grenzen voordoet, geeft geen recht op vergoeding van verlies of ontbinding van de overeenkomst. Indien in de overeenkomst niettemin is bepaald dat de levering op een bepaald tijdstip zal plaatsvinden en de opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk heeft medegedeeld dat de termijn op generlei wijze mag worden overschreden, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst na de overeengekomen termijn te ontbinden, is verlopen zonder dat de levering heeft plaatsgevonden, zonder tussenkomst van de rechter, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van schade behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 10. opdrachtnemer heeft het recht de levertijd te verlengen en / of de leveringsdatum uit te stellen indien omstandigheden die aan de opdrachtgever toe te rekenen zijn of door wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van de uitvoering van de overeenkomst betekenen dat van de opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de artikelen binnen genoemde leveringsperiode en op genoemde leveringsdatum. Indien de omstandigheden buiten de macht van de contractant liggen, is artikel 15 van toepassing.
 11. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, komen partijen bijeen om te overleggen om de overeenkomst tijdig te wijzigen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, hetzij op verzoek of in opdracht van de opdrachtgever, wordt gewijzigd en daardoor de overeenkomst qua kwaliteit en / of kwantiteit wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Als gevolg hiervan kon het oorspronkelijk gearrangeerde bedrag worden verhoogd of verlaagd. Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer vooraf een prijsopgave doen. De oorspronkelijk voor de uitvoering opgegeven termijn kan worden gewijzigd als gevolg van een wijziging van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst, waaronder prijswijzigingen en leveringstermijn.
 12. indien de overeenkomst wordt gewijzigd, inclusief door een toevoeging, heeft de contractant het recht om de uitvoering van de overeenkomst pas te starten nadat de bevoegde persoon in het bedrijf van de contractant en de klant de opgegeven prijs en andere voorwaarden hebben goedgekeurd, inclusief de tijd voor de uitvoering die moet in dat geval worden geregeld. Het niet uitvoeren of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst betekent niet dat de contractant contractbreuk heeft en geeft de klant geen reden om het contract te annuleren.
 13. de opdrachtnemer kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst zonder ingebrekestelling weigeren, indien dit gevolgen heeft voor de kwaliteit en / of kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden en / of van de in dat kader te leveren zaken.
 14. tenzij anders overeengekomen, is de plaats van levering het adres van de aannemer.
 15. levering in delen (gedeeltelijke leveringen) is altijd toegestaan. Voornoemde deelleveringen kunnen afzonderlijk door de aannemer worden gefactureerd. In dat geval is de klant verplicht te betalen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
 16. de klant is verplicht de bij ontvangst geleverde zaken te inspecteren. Eventuele tekortkomingen of schade moeten aan de aannemer worden gemeld in overeenstemming met artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 17. de ondernemer is bevoegd om derden in te schakelen voor het voltooien van een levering.

Artikel 9 - Garantie / klachtenprocedure / bezwaren

 1. de opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de door de opdrachtnemer geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke normen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten.
 2. enige extra garantie uitgegeven door de aannemer, de leverancier, de importeur of de fabrikant van de aannemer beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst jegens de aannemer kan uitoefenen indien de opdrachtgever het onderdeel van de opdrachtgever niet nakomt.
 3. onder extra garantie wordt verstaan ​​elk contract met de aannemer, de leverancier van de aannemer, importbedrijf of fabrikant waarin de aannemer, leverancier van de aannemer, importbedrijf of fabrikant bepaalde rechten of claims aan de klant toekent die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in het geval opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. elke vorm van garantie vervalt indien een fout werd veroorzaakt door, of voortkwam uit, oneigenlijk of onecht gebruik van het artikel.
 5. indien zichtbare gebreken in de verpakking of gebreken worden vastgesteld, dient de klant die zichtbare gebreken of gebreken onmiddellijk bij levering telefonisch te melden en onmiddellijk daarna binnen vijf (5) werkdagen na de levering schriftelijk aan de contractant laatste.
 6. de klant moet niet-zichtbare gebreken in de geleverde artikelen onmiddellijk na hun ontdekking telefonisch melden aan de aannemer en dit onmiddellijk daarna schriftelijk bevestigen aan de aannemer binnen de zeven (7) werkdagen met dien verstande dat de klant zich moet melden dergelijke fouten aan de contractant uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering.
 7. na het constateren van een fout is de opdrachtgever verplicht het betreffende artikel onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen om (verdere) schade te voorkomen en / of alle handelingen die (verdere) schade zouden kunnen veroorzaken, te staken.
 8. de ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken (of te doen onderzoeken).
 9. indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichtingen niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van het bestelde artikel, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde kan worden gehecht.
 10. indien een storing later wordt gemeld, heeft de opdrachtgever geen recht op herstel, vervanging of vergoeding van schade, tenzij uit de aard van de zaak of de andere omstandigheden van de zaak een langere termijn voortvloeit.
 11. Als is vastgesteld dat een artikel defect is en de fout tijdig is gemeld, zal de contractant het defecte artikel vervangen of regelen of de klant een vergoeding betalen voor vervanging – te bepalen naar goeddunken van de contractant – binnen een redelijke termijn na ontvangst bij teruggave aan de opdrachtnemer, of indien retournering van het artikel redelijkerwijs niet mogelijk is, na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de fout van de opdrachtgever. Indien het artikel wordt vervangen, is de klant verplicht het te vervangen artikel terug te sturen naar de aannemer en de aannemer zijn eigendom te verschaffen, tenzij de aannemer anders aangeeft.
 12. indien blijkt dat de klant ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op de garantie, worden alle inspectiekosten en extra kosten aan de klant in rekening gebracht.
 13. bezwaren met betrekking tot facturen, als die facturen tegelijk met de artikelen aan de klant worden overhandigd, moeten onmiddellijk aan de aannemer worden gemeld. Als de facturen worden verzonden, moeten bezwaren over die facturen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij de contractant worden ingediend.
 14. 14 Nadat de hierboven gespecificeerde voorwaarden zijn verstreken, wordt de klant geacht de geleverde artikelen en de factuur te hebben goedgekeurd. In dat geval worden bezwaren niet in behandeling genomen.
 15. 15 het indienen van een klacht / bezwaar ontslaat de klant nooit van de betalingsverplichtingen van de klant die elders in deze algemene voorwaarden aan de contractant zijn gespecificeerd.

Artikel 10 - Vervoer

 1. de wijze van verzending en verpakking wordt door de aannemer zorgvuldig en zorgvuldig bepaald.
 2. het risico van beschadiging en / of verlies van zaken berust bij de opdrachtnemer tot het moment van levering aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de opdrachtgever en aan wie de opdrachtnemer vooraf is geïnformeerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. als de opdrachtgever een transportbedrijf aanwijst en dat transportbedrijf door de aannemer niet als optie wordt aangeboden, gaat het risico over op de klant zodra het artikel door het transportbedrijf is ontvangen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. de aannemer levert de zaken van de aannemer naar beste vermogen van de aannemer met de zorg die van de aannemer mag worden verwacht. Indien zich een fout voordoet doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uit die fout voortvloeit.
 2. opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever, die mocht voortvloeien uit overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever op grond waarvan opdrachtnemer één of meer zaken aan opdrachtgever levert, voor zover bepaald in deze algemene voorwaarden. en voorwaarden.
 3. de door de opdrachtnemer te vergoeden vergoeding voor schade als gevolg van toerekenbare niet-nakoming van een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever op grond waarvan de opdrachtnemer een of meer zaken aan de opdrachtgever levert, zal, indien de opdrachtgever aantoont dat de opdrachtgever schade heeft geleden als gevolg van een fout van de opdrachtnemer die had kunnen worden voorkomen indien de zaak met de nodige zorg was behandeld, is de aansprakelijkheid van de aannemer altijd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, te vermeerderen met de som van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet door de verzekeringsmaatschappij (maatschappijen) wordt gedragen.
 4. indien de verzekeraar (maatschappijen) om welke reden dan ook niet (uit) betaalt, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 100% van de bedragen, gefactureerde bedragen en te factureren door opdrachtnemer aan opdrachtgever overeenkomstig de overeenkomst (exclusief omzetbelasting) tot maximaal eur 1.500, -. De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verlaagd door creditnota’s die door de opdrachtgever worden gevraagd en door de opdrachtnemer worden verstrekt.
 5. met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, kan opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het geleverde of het gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is objectieve criteria.
 6. bovendien kan opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van vertraging, voor schade als gevolg van niet tijdige levering als gevolg van gewijzigde omstandigheden of voor schade als gevolg van onvoldoende medewerking, informatie of materialen verstrekt door opdrachtgever.
 7. de aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de aannemer verstrekte materialen.
 8. de beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer zoals hierboven gespecificeerd in de paragrafen 11.1 tot en met 11.7 (niet inbegrepen) is niet van toepassing in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van de aannemer.
 9. de aansprakelijkheid van de aannemer strekt zich nooit verder uit dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of de claims voortvloeien uit een overeenkomst of om andere redenen, met name een onwettige handeling.
 10. de opdrachtnemer behoudt altijd het recht om, indien en voor zover mogelijk, de door de klant geleden schade ongedaan te maken of te beperken door het defecte onderdeel te repareren of te herstellen.
 11. in geval van een onwettige handeling uitgevoerd door de aannemer, of door de werknemers of ondergeschikten van de aannemer waarvoor de aannemer wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, kan de aannemer alleen aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van de schade voor zover deze is veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

Artikel 12 – Termijn

 1. in afwijking van de wettelijke termijnen bedraagt ​​de termijn voor alle vorderingen en zaken tegen de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden één (1) jaar.
 2. de bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op rechtsvorderingen en zaken die zijn gebaseerd op feiten die de bewering zouden rechtvaardigen dat het geleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dergelijke claims en gevallen vervallen na twee (2) jaar nadat de opdrachtgever de contractant van een dergelijke niet-conformiteit op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 13 - Risico-overdracht

 1. het risico van verlies, beschadiging of waardeverlies wordt overgedragen aan de klant wanneer de items onder de controle van de klant worden geplaatst.

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. is opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de verplichtingen onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet gedeeltelijk of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst wordt opdrachtnemer in kennis gesteld van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de opdrachtgever is verzocht zekerheid te stellen voor de betaling van de verplichtingen van de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst en deze niet of onvoldoende is gesteld;
  • door vertraging van de opdrachtgever kan opdrachtnemer niet meer worden gehouden aan de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden, opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden;
  • omstandigheden ontstaan van zodanige aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of van de opdrachtnemer redelijkerwijs geen ongewijzigd onderhoud van deze overeenkomst kan worden verlangd; – de cliënt komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 1. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, inclusief de daaruit voortvloeiende kosten.
 2. bij ontbinding van de overeenkomst worden de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als de contractant de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt de contractant het recht van de contractant op claims die voortvloeien uit de wet en de overeenkomst.
 3. indien de opdrachtnemer de uitvoering opschort of de overeenkomst ontbindt op de in dit artikel genoemde gronden, kan de opdrachtnemer op geen enkele manier worden verplicht tot vergoeding van schade of kosten die op enigerlei wijze ontstaan of vergoeding van schade, terwijl de opdrachtgever wegens schending van het contract, is verplicht een vergoeding te betalen voor verlies of schade.
 4. in geval van liquidatie, (aanvraag voor) surséance van betaling of faillissement, beslag – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden wordt geannuleerd – met betrekking tot de cliënt, schuldenbeheer of andere omstandigheden waardoor de cliënt niet vrij over de cliënt kan beschikken het kapitaal van de opdrachtgever staat het de opdrachtnemer vrij de overeenkomst onmiddellijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen of de bestelling of overeenkomst te annuleren zonder verplichting van de opdrachtnemer tot vergoeding van schade. In dat geval zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaari

Artikel 15 – Overmacht

 1. in geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. onder overmacht wordt in dit verband verstaan: iedere situatie waardoor de opdrachtgever redelijkerwijs niet meer van de opdrachtnemer kan verlangen dat deze de overeenkomst nakomt. Overmacht omvat altijd: oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, overstroming, waterschade, opzettelijke schade, brand, stakingen, arbeidsstakingen, buitensporig ziekteverzuim door ziekte van het personeel van de aannemer, transportproblemen, onvoorziene technische complicaties , operationele storingen bij de faciliteiten van de contractant of die van de leveranciers van de contractant, contractbreuken door de leveranciers van de contractant en overheidsmaatregelen, waaronder import- en exportverboden en quotasystemen.
 3. indien de levering door overmacht met meer dan één (1) maand wordt vertraagd, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.
 4. indien opdrachtnemer bij overmacht reeds een deel van de uit opdracht voortvloeiende verplichtingen uit een overeenkomst is nagekomen, is opdrachtnemer gerechtigd de reeds geleverde zaken of dienst afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden die factuur te voldoen als het was een afzonderlijke transactie.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. de ondernemer blijft eigenaar van alle aan de opdrachtgever geleverde zaken totdat de koopprijs van al die zaken volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op de vorderingen die de aannemer tegen de opdrachtgever zou kunnen verwerven omdat de opdrachtgever een of meer verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer niet is nagekomen.
 2. zolang de titel niet aan de opdrachtgever is overgedragen, mag de opdrachtgever de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen.
 3. opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van opdrachtnemer op te slaan.
 4. de opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, worden beschermd tegen schade door brand, explosie en water en tegen diefstal en de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtnemer inzage te geven in de polisdocumenten van die verzekeringen. Alle vorderingen van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken ingevolge voornoemde verzekeringen zullen, zodra opdrachtnemer hierom verzoekt, door opdrachtgever op de in artikel 3: 239 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wijze in pand worden gegeven. , voor verdere zekerheid voor de aanspraken van opdrachtnemer op opdrachtgever.
 5. indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer of opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever deze verplichtingen niet zal nakomen, heeft opdrachtnemer het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te vorderen.
 6. na de recuperatie wordt de opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de kosten die de opdrachtnemer uit en voor de recuperatie heeft gemaakt.
 7. In geval van beslag, surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de gerechtsdeurwaarder, de bewindvoerder of curator onmiddellijk informeren over de eigendomsrechten van de aannemer. De opdrachtgever staat ervoor in dat een beslaglegging op de geleverde zaken terstond wordt geannuleerd.

Artikel 17 - Betaling

 1. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum op de factuur. De door de bank / acceptgiro ​​opgegeven valutadatum is bepalend en geldt als betalingsdatum.
 2. elke betaling door opdrachtgever dient in de eerste plaats als betaling van de door opdrachtgever verschuldigde rente en betaling van de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten en wordt vervolgens in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 3. indien de opdrachtgever zowel de schuldenaar als de schuldeiser van de aannemer is, heeft de aannemer het recht de schuld van de aannemer te verrekenen.

Artikel 18 - Belangen en kosten

 1. indien de opdrachtgever de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet tijdig nakomt, heeft de opdrachtgever, nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de achterstallige betaling en de opdrachtnemer de opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen heeft verleend om de betaling alsnog te verrichten verplichtingen en indien de betaling niet binnen die termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is over de resterende openstaande som de wettelijke rente verschuldigd en is de contractant gerechtigd de wettelijke rente voor consumententransacties in rekening te brengen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de aannemer zijn vestigingsplaats heeft, met uitsluiting van alle gerechtelijke autoriteiten.

Artikel 20 - Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden

 1. de ondernemer heeft altijd het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en / of aan te vullen.
 2. wijzigingen en / of aanvullingen worden van kracht nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gebracht en zijn niet van toepassing met terugwerkende kracht.
 3. als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en / of zijn rechtsgevolgen verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en zijn de partijen verplicht om zo snel mogelijk een nieuwe bepaling te treffen waarvan de betekenis komt zo dicht mogelijk bij de “vroegere” betekenis.
 4. blijf op de hoogte